ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές κυμαίνονται από 10 ευρώ (Β΄ Λυκείου) έως 12,5 ευρώ (Γ΄ Λυκείου) την ώρα.